Nghiên Cứu Khoa Học Giảng Viên

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐNB - Lần 1 năm 2023"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo "Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐNB - Lần 1 năm 2023"

3/27/2023 2:50:06 PM

Hội nghị tổng kết Đề án nghiên cứu khoa học về Đông Nam Bộ, giai đoạn 2014 – 2022

Sau 08 năm (2014 – 2022) triển khai đề án nghiên cứu khoa học về Đông Nam Bộ, trường ĐH Thủ Dầu Một đã hình thành nên cộng đồng học thuật mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tập thể trong nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học được công bố đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội miền Đông Nam Bộ.

7/13/2022 7:48:02 AM

Thư mời viết bài hội thảo Khoa học quốc gia " Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững - Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"

Thư mời viết bài hội thảo Khoa học quốc gia " Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững - Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"

7/6/2022 8:21:12 AM

Thư mời viết bài hội thảo Khoa học cấp quốc gia " Phát triển Kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới"

Thư mời viết bài hội thảo Khoa học cấp quốc gia " Phát triển Kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới"

7/6/2022 8:19:56 AM

Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo Quốc tế "Chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0"

6/22/2022 2:40:47 PM

THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SÁNG TẠO VÀ BAO TRÙM CHO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

Thư mời tham dự hội thảo quốc tế lần thứ 8 với chủ đề “Các mô hình tăng trưởng sáng tạo và bao trùm cho phát triển đô thị bền vững” do Trường Đại học Việt Đức và Đại học Kỹ thuật Darmstadt đồng tổ chức.

6/17/2022 3:48:06 PM

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết: Đề án nghiên cứu khoa học về miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2015-2022

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết: Đề án nghiên cứu khoa học về miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2015-2022

6/3/2022 4:11:49 PM

Thư mời viết bài tham luận "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thư mời viết bài tham luận "Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

5/29/2022 10:10:39 AM

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần 3, năm 2022 với chủ đề "Phát triển nông nghiệp đô thị thông minh Vùng Đông Nam bộ"

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ - Lần 3, năm 2022 với chủ đề "Phát triển nông nghiệp đô thị thông minh Vùng Đông Nam bộ"

5/19/2022 7:21:03 AM

Thư mời tham gia viết bài và tham dự Hội thảo khoa học Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam

Thư mời tham gia viết bài và tham dự Hội thảo khoa học Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam

5/18/2022 11:10:47 AM

Thư mời viết bài cho hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam - Lần 2”

Thư mời viết bài cho hội thảo quốc gia “Định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam - Lần 2”

4/26/2022 7:22:35 AM

Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học lần VI năm 2022.

Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học lần VI năm 2022.

3/10/2022 8:22:43 PM

Kế họach hội thảo Khoa Học " Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương"

Kế họach hội thảo Khoa Học " Đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn bình thường mới - Tiềm năng và giải pháp từ thực tiễn tỉnh Bình Dương"

10/5/2021 3:18:55 PM

Kế họach hội thảo Khoa Học "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp"

Kế họach hội thảo Khoa Học "Dạy và học ngoại ngữ trong xu thế toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp"

10/2/2021 3:13:47 PM

v/v tổ chức "Hướng dẫn quy chuẩn viết bài tham luận hội thảo"

v/v tổ chức "Hướng dẫn quy chuẩn viết bài tham luận hội thảo"

3/18/2021 3:09:41 PM

Thư mời Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0”,

Thư mời Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0”,

12/24/2020 2:54:16 PM

Thư mời viết bài Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4).

Thư mời viết bài Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 (FIHE4).

9/2/2020 2:36:11 PM

Hội thảo quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương

Hội thảo quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương

4/22/2020 2:51:06 PM

Thư mời và Kế hoạch tổ chức hội thảo cấp trường "KT- TC và xu hướng giảng dạy trong thời đại mới"

Thư mời và Kế hoạch tổ chức hội thảo cấp trường "KT- TC và xu hướng giảng dạy trong thời đại mới"

12/30/2019 2:49:01 PM

Nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Nghiên cứu khoa học của giảng viên.

12/16/2019 6:55:43 AM

Thư mời viết bài Hội thảo "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Thư mời viết bài Hội thảo "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

9/18/2019 3:07:53 PM

Thư mời Hội thảo E-learning ở trường đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo

Thư mời Hội thảo E-learning ở trường đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo

3/12/2019 2:27:00 PM

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Du lịch Bình Dương - nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững"

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Du lịch Bình Dương - nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững"

9/23/2018 2:48:35 PM

Thông báo số 1 Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần 21 với chủ đề "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển"

Thông báo số 1 Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần 21 với chủ đề "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển"

9/11/2018 7:46:02 AM

KH tổ chức Hội thảo "Nhà tuyển dụng, người lành nghề và đơn vị đào tạo phân tích năng lực nghề phát triển CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm và Quản trị kinh doanh theo phương pháp DACUM”

KH tổ chức Hội thảo "Nhà tuyển dụng, người lành nghề và đơn vị đào tạo phân tích năng lực nghề phát triển CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm và Quản trị kinh doanh theo phương pháp DACUM”

5/2/2018 3:04:33 PM

Kế hoạch Hội thảo "Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ"

Kế hoạch Hội thảo "Liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ"

2/24/2018 2:05:01 PM

V/v tham gia hội thảo quốc tế Baasana 2018

V/v tham gia hội thảo quốc tế Baasana 2018

2/23/2018 3:01:44 PM

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia lần 2 năm 2018

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia lần 2 năm 2018

1/24/2018 2:01:04 PM

Hội thảo cấp trường "CTĐT chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo cấp trường "CTĐT chất lượng cao - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

1/18/2018 1:59:57 PM

Thư mời viết bài cho hội thảo quốc tế

Thư mời viết bài cho hội thảo quốc tế

11/18/2017 2:09:41 PM

Thư mời viết bài Hội thảo KH Quốc tế Nhà KH trẻ các trường ĐH Kinh tế và Kinh doanh 2017

Thư mời viết bài Hội thảo KH Quốc tế Nhà KH trẻ các trường ĐH Kinh tế và Kinh doanh 2017

4/28/2017 3:02:35 PM